Totalbanken i 2021: Fordobler overskuddet

Aarup

2. marts 2022

Af Henning Frandsen – hf@folkebladet.net

Totalbanken opnåede i 2021 et resultat før skat på 77,0 mio. kr. mod 50,6 mio. kr. i 2020. 

Resultatet forrenter egenkapitalen med 14,7 pct. p.a. Bestyrelsen udtrykker tilfredshed med resultatet.

Totalbanken har netop offentliggjort regnskabet for 2021, som blev et rigtigt godt år for Totalbanken. 

– Ved årets start forventede vi et årsresultat før skat i niveauet 30-40 mio. kr., og vi lander på 77 mio. kr., det vil sige det dobbelte af vores oprindelige forventning, fortæller Ivan Sløk, der er bankens administrerende direktør. 

Fire forhold fik betydning for årets resultat 

For det første har en meget stor kundetilgang på over 3.000 i 2021 sammen med kundevæksten i årene før resulteret i flere forretninger og dermed øgede gebyr- og provisionsindtægter. Bankens nettorente- og gebyrindtægter er således steget med hele 22,7 mio. kr. svarende til 14 pct. i 2021. 

For det andet er bankens udlån i 2021 forøget med hele 440 mio. kr., hvilket er en vækst på 23 pct. 

En væsentlig medvirkende årsag hertil er bankens nye filial i Odense C., som er kommet rigtig flot fra start. 

– For det tredje udgør vores tab og nedskrivninger i 2021 en indtægt på 8,8 mio. kr. Dette ekstraordinære forhold skyldes primært en positiv værdiregulering af tidligere overtagne aktiver. I 2020 udgiftsførte vi et ledelsesmæssigt Covid-19-tillæg på 10 mio. kr. Dette tillæg har vi valgt at fastholde, fortæller Ivan Sløk. 

Det fjerde forhold har trukket resultatet i modsat retning, nemlig bankens omkostninger til personale og administration, som er steget med 21 pct. Denne ekstraordinære stigning skyldes dels stor vækst i medarbejderantallet som følge af etableringen af ny filial i Odense C dels etableringen af lejemålet i Cortex Park, hvor bankens ErhvervsCenter og filialen i Lille Gråbrødrestræde er flyttet ind. 

– Her er tale om investeringer i fremtiden, da disse tiltag til sammen øger bankens synlighed og tilstedeværelse i Odense, slutter Ivan Sløk.

Forventninger til 2022 

I 2022 forventes en mere afdæmpet udlånsvækst, mens indtjeningen på andre forretningsområder forventes øget i kraft af bankens større kundegrundlag. Nedskrivninger og tab forventes øget men på et fortsat lavt niveau. For 2022 forventes et resultat før skat i niveauet 40-50 mio. kr.

Del denne historie på: