Et år med usædvanlige investeringer

Vissenbjerg

Af John Jakobsen

Generalforsamling i Vissenbjerg-Bred Vandværk

Ved den ordinære generalforsamling i Vissenbjerg-Bred Vandværk holdt i sidste uge kunne formand Svend Erik Rasmussen bl.a. berette om en ”overraskende investering” i 2022.

 Vandværket var blevet stillet i udsigt, at der ved Grøftebjergvej skulle etableres et boligområde med ca. 50 boliger. Konsortiet bag byggeriet bad vandværket om at sørge for etablering af vandforsyning. Der blev derfor indkøbt et større parti vandledninger til opgaven. Umiddelbart før projektet skulle i gang, gik det ene af de tre selskaber i konsortiet konkurs, og alt blev sat på pause. 

Men der var flere udsættelser i 2022. Før sommerferien meddelte Assens Kommune, at der skulle foretages en vejregulering i krydset Middelfartvej/Gadsbøllevej/Nørregade med lysregulering. Projektet var under tidspres og skulle i udbud inden sommerferien 2022 og med start af anlægsarbejdet i august. Da der ligger vandledninger i krydset, ville kommunen have, at vandværket fik dem omlagt inden anlægsarbejdet gik i gang. Men lige inden gravearbejdet begyndte, trak kommunen gravetilladelsen tilbage, da der var udfordringer omkring etablering af en støjvold. Seneste melding er, at arbejdet kommer i gang her i foråret 2023. 

Vandværket har i 2022 som sædvanlig fået foretaget vandanalyser efter planen. I en af boringerne var der et forhøjet niveau af DMS, (mest almindelige pesticidrest) som efterfølgende har været faldende og ikke større end vandværket kan blande sig ud af det med vand fra de øvrige boringer. To prøver for PFAS var helt fri for det i pressen meget omtalte stof. Alle øvrige analyser viser fine resultater både mht. kemikalier og bakterier. Vandspildet ligger også fortsat på et meget fint niveau på kun 4,5 %.

Flemming Bøgelund er kasserer, men  havde overladt fremlæggelsen og gennemgangen af regnskabet til statsautoriseret revisor Finn Erik Madsen fra Tjek Revision & Rådgivning, der kunne oplyse, at regnskabet giver et retvisende og tilfredsstillende billede af vandværkets økonomi.

Der var tre bestyrelsesmedlemmer på valg: 

Thomas Olesen, Mads Thomsen og næstformand Peter Bak Christensen. Først nævnte, der i mange år har været sekretær, ønskede ikke genvalg. 

De to øvrige blev genvalgt sammen med Jan Christiansen, der blev nyvalgt. De to suppleanter Bent Bertelsen og Paul Pedersen blev genvalgt. Der var også genvalg af Tjek Revision & Rådgivning.

Del denne historie på: