Ny gasrørledning føres over Fyn i 2021

Ørsted

11. marts 2021

Af Henning Frandsen – hf@folkebladet.net

Danske Energinet og polske GAZ System står bag Baltic Pipe

Kraftige entreprenørmaskiner har på det seneste været i gang på et stykke jord ud til Bogensevej syd for Ørsted.

Et skilt fortæller, at der er tale om en rørlagerplads, som skal bruges til at opbevare materialer til brug for Baltic Pipe, der er en gasrørledning, der skal gå fra Nordsøen til Polen.

På energinet.dk/balticpipe kan man læse, at det er Energinet og det polske gastransmissionsselskab GAZ-SYSTEM som sammen bygger ledningen, der skal forbinde de norske, danske og polske gassystemer.

Baltic Pipe får en kapacitet på op til 10 milliarder kubikmeter gas om året, som svarer til ca. fire gange det danske gasforbrug. De mange milliarder kubikmeter er årsagen til, at den eksisterende gasrørledning ikke har tilstrækkelig kapacitet til at klare disse mængder.

Byggeriet gik i gang i 2020 og vil være klar til brug i oktober 2022.

Krydser Assens Kommune

Arbejdet udføres i etaper. På Fyn vil ledningen komme i land ved Skrillinge Strand og vil fortsætte til Nyborg. Ledningen vil blive gravet ned i en rende, som ligger syd for motorvejen indtil den føres under motorvejen ved Skellerup syd for Ullerslev.

I Assens Kommune vil ledningen blive ført forbi Kaslunde og Ørsted samt mellem Tommerup St. og Tommerup.

Inden gravearbejdet kan gå i gang, skal der laves arkæologiske forundersøgeler, og de skulle være afsluttet i december 2020.

Når arbejdet går i gang med at anlægge selve rørledningen vil det give en del støjgener i ca. 2-3 måneder.

I første omgang fjernes træer og planter i et arbejdsbælte, som er omkring 30 meter bredt. Mulden bliver taget af og lagt til side langs arbejdsbæltet. Rørene bliver svejset sammen, og før de løftes ned i renden, bliver alle svejsninger testet. Rørsektionen testes endnu engang efter, at røret er lagt ned, og jorden er fyldt tilbage. Når vi skal krydse store vandløb, veje og jernbaner skal krydses, bliver rørledningen presset eller boret under.

Arkæologiske undersøgelser

De arkæologiske undersøgelser på Fyn blev udført af Odense Bys MuseerØstfyns Museer og Øhavs-museet Faaborg. I første omgang, skriver energinet.dk på sin hjemmeside, laves en forundersøgelse af hele området, hvor rørledningen skal ligge for spor af historiske fortidsminder. Det foregår ved at lave såkaldte søgerender i et omkring 32 meter bredt bælte langs med rørledningen. Her fjernes det øverste lag muldjord, så råjorden nedenunder kan undersøges for spor. De steder, hvor der skal være rørlagerpladser eller arbejdsarealer, undersøges større områder.

Eventuelle fund markeres og analyseres, og arkæologerne beslutter, om der er fund, som skal undersøges. Herefter laver arkæologerne egentlige udgravninger, for at undersøge området nærmere og sikre eventuelle fortidsminder.

Ifølge museumsloven har en bygherre pligt til at standse arbejdet, hvis der under jordarbejde findes spor af fortidsminder. Der laver Energinet forundersøgelser, for at have eventuelle fund afklaret og udgravet inden selve anlægsarbejdet begynder.

Samfundsøkonomisk gevinst på 2 mia. kroner

De samlede omkostninger til Baltic Pipe skønnes at beløbe sig til 12-16 milliarder kroner.

Polske og centraleuropæiske gasforbrugere er med til at betale for det danske gasnet, gennem tariffer på den gas, der bliver transporteret i rørledningen. Det giver en samlet samfundsøkonomisk gevinst for Danmark på 2 mia. kr., som betyder lavere gaspriser for danske forbrugere og virksomheder.

Reduceret co2 udledning

Naturgas er en vigtig trædesten i Polens omstilling til grøn energi, og en stabil energikilde, der understøtter vind- og solenergi, også på dage, hvor det ikke blæser, og solen ikke skinner. Fordi naturgas udleder halvt så meget CO2 som kul, giver Baltic Pipe en stor reduktion i CO2-udledningen i Polen, når de udskifter kul med naturgas. Baltic Pipe kan også på sigt understøtte integrationen af vedvarende energikilder som biogas i gasledningsnettet.

 Baltic Pipe består af:

  • En 105-110 km ny gasrørledning i Nordsøen fra den norske gasrørledning Europipe II i Nordsøen til Houstrup strand på vestkysten.
  • Udbygning af modtageterminalen i Nybro nord for Varde.
  • Udbygning af det danske transmissionssystem med ca. 210 km ny gasrørledning. Se kortet ovenfor.
  • En kompressorstation på Sydøstsjælland, som øger trykket og gasflowet i gasrørledningen i Østersøen.
  • GAZ-SYSTEM står for at etablere en gasrørledning i Østersøen mellem Danmark og Polen og de nødvendige udbygninger af det polske transmissionssystem.

Kilde energinet.dk

Del denne historie på: