Flemløse får klima- og miljøvenlige kloakker

Flemløse

Af Henning Frandsen – hf@folkebladet.net

Assens Forsyning A/S starter i august 2022 et større anlægsarbejde i Flemløse, hvor kloakkerne til knap 100 ejendomme udskiftes og lægges om. Formålet er at sikre en mere klima- og miljøvenlig afledning samt skabe plads til de stigende mængder nedbør, som følger med den globale opvarmning.

Regn- og spildevand i hvert sit system

Assens Forsyning A/S starter 8. august et større anlægsarbejde i Flemløse, hvor kloakkerne til knap 100 ejendomme på Stationsvej, Mejerivej og Sportsvej, det meste af Kirkebjergvej samt dele af Langgade og Vinkelvej udskiftes og lægges om. Formålet er, at regn- og spildevand fra private grunde og vejarealer skal løbe i hvert sit afløbssystem i stedet for i én ledning, som det sker i dag. Samtidig anlægges der et regnvandsbassin i vådområdet bag ejendommen Kirkebjergvej 5 og sportspladsen, hvor regn- og overfladevand kan tilbageholdes og urenheder bundfælde sig, inden vandet ledes videre til vandmiljøet.

Arbejdet med at grave ud til og anlægge regnvandsbassinet udføres først, hvorefter arbejdet med at udskifte og omlægge hovedkloakkerne i de nævnte gader, begynder medio september.

Projektet er en del af Assens Kommunes Spildevandsplan, som blandt andet har til formål at begrænse risikoen for tilbageløb og opstuvning af spildevand i kældre, forurening af vandløb og søer samt oversvømmelser ved kraftige regnskyl. Planen skal samtidig muliggøre, at al rensning af spildevand i hele Assens Kommune kan ske på et nyt miljøvenligt og energieffektivt renseanlæg, som Assens Forsyning A/S opfører i den sydøstlige udkant af Assens by.

For små kloakker og for meget vand

”Det er et kendt problem at de kloaksystemer, der blev etableret for år tilbage, ikke længere har kapaciteten til at håndtere de stigende mængder nedbør, som følger med den globale opvarmning. Ved at skille regn- og spildevand ad samt ved at etablere et større og langt mere effektivt kloaksystem, undgår vi overbelastning og skaber en mere miljøvenlig afledning. Det gør vi blandt andet ved ikke at bruge unødig energi og ressourcer på at pumpe regn- og overfladevand til et renseanlæg. Ved at kloakseparere og anlægge regnvandsbassiner beskytter vi samtidig naturen og især vandløbene, som er sårbare, hvis der bliver udledt for meget regnvand med for høj hastighed og i for store mængder,” siger projektchef Michael Dissing Nielsen.

Separering på offentlig vej og egen grund

I forbindelse med projektet omlægger og udskifter Assens Forsyning A/S hovedkloak og brønde i de offentlige veje. Samtidig bliver der etableret nye stikledninger samt skelbrønde ved de ejendomme, hvor der ikke er en i forvejen. Når arbejdet er udført, får grundejerne besked om at skille afledningen af regn- og spildevand ad på egen grund. Arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester, og grundejer skal selv betale for omlægning og udskiftning af kloak på egen grund.

Trafikregulering

Når arbejdet med at udskifte hovedkloakkerne i de offentlige veje finder sted fra medio september, bliver trafikken i Flemløse reguleret. Følgende veje vil på skift være spærret: Springenbjergvej, Kirkebjergvej, Langgade og Voldtoftevej. Det vil dog altid være muligt for gående, kørestolsbrugere og cyklister at passere arbejdet.

SMS- og mailservice

Assens Forsyning A/S opfordrer til at holde sig orienteret på www.assensforsyning.dk, hvor det er muligt at følge projektet samt se skilteplaner og kort med omkørselsruter. Herudover er det muligt at tilmelde sig en SMS-/mailservice og modtage opdateringer – blandt andet om reguleringer af trafikken.

Del denne historie på: