Socialdemokraterne går til valg på at øge velfærden

Assens Kommune

26. maj 2021

Af Henning Frandsen – hf@folkebladet.net

Det skal ske ved at planlægge og prioritere, mens skatten ikke skal stige

Vi går til valg på at forbedre velfærden, sagde Socialdemokraternes borgmesterkandidat, Poul-Erik Svenden ved et pressemøde torsdag eftermiddag. 

– Vi kan på konkrete, målbare områder se at vi performer dårlige end i de fleste andre kommuner på Fyn, og her skal der ske en genopretning, sagde Poul-Erik Svendsen. 

Socialdemokraterne er klar over, at de koster mange penge. 

Hvis vi ser på plejesektoren vil det koste ca. 20 millioner kroner at frigøre Assens fra en bundplacering, viste socialdemokraternes beregninger. 

Genopretningen skal derfor ske over flere får, og ved en nøje prioritering af de midler, som kommunen har at gøre godt med. 

Vil I sætte skatten op. 

Nej, den er høj nok, var meldingen fra Poul-Erik Svendsen. 

Elmer Philipsen, der p.t. er formand for Beskæftigelse, Erhverv og Kultur, slog til lyd for at prioritere en forebyggende indsats inden for børn og unge området.  Det ville være godt for de unge, men også betyde langt færre udgifter på bare lidt længere sigt. 

Socialdemokraterne kalder sit valgprogram for ”Velfærd binder os sammen og danner rammerne for vores hverdag og liv”. 

Programmet vil senere blive udmøntet i læserbreve, pjecer med videre.

Det vil Socialdemokratiet på social- og sundhedsområdet: 

at genoprette standarden på social- og sundhedsområdet

– at pengene skal følge opgaven

– at få flere aflastningspladser til demente

– at bekæmpe ensomheden blandt ældre

– at understøtte frivilligt arbejde som supplement

– at sikre den ældres værdighed og livskvalitet

– at frigive tid og hænder i vores ældrepleje – mindre administration og mere tid til borgerne

– at fremme sundheden blandt ældre i samarbejde med foreninger

– at styrke motion, aktivitet og trivsel blandt ældre.

Det vil socialdemokratiet på det kulturelle felt:

– at kunst og kultur bliver en naturlig del af vores tilværelse og kulturelle liv, som alle kommunens

borgere har lige muligheder for at opleve og deltage i.

– at sikre tilstrækkelig finansiering til kommunens kultur- og aktivitetshuse. Herunder udvikling af nye

aktiviteter og faciliteter, i samarbejde med foreninger og borgere med interesse for kunst og kultur.

– at udlån og formidling af litteratur forbliver en grundlæggende kompetence for kommunens

biblioteker, der også skal have mulighed for at agere som mangfoldige kulturhuse.

– at kommunens museum fremstår som et moderne museum der følger med tiden, og som også i

fremtiden vil være bærende kulturinstitution i kommunen.

– at udbrede muligheden for at børn og unge kan få tilbud inden for musik, dramatik, billedkunst,

dans og litteratur.

– at understøtte kommunens rytmiske spillesteder, og sikre at disse bidrager til at fremme de

musikalske vækstlag og smalle genrer, så de bliver nøglespillere i den musikalske fødekæde og

vækst.

– at understøtte kommunens teaterforeninger med rammer, der muliggør foreningernes aktiviteter

og muligheder for udvikling.

– at understøtte FilmFyns virke, som primært fokuserer på lokale muligheder og arbejdspladser.

– at Assens Kunstråd fortsat prioriteres, og at der afsættes økonomiske midler, som kan fremme

kunstrådets formål og virke.

Det vil socialdemokratiet på klima- og miljøområdet:

Anlæggelse af stier til vigtige naturområder

• Skabe bedre sammenhæng imellem kommunens mange små stier

• Etablering af Assino-stien

• Mere vild natur i kommunen

• En plan for kystsikring

• Genanvendelse af affald og bekæmpelse af madspild

• Vejtræer alle steder, hvor det er muligt

• Forbud mod sprøjtegift på kommunens arealer

• Kommunen planter hjemmehørende arter, bi-venlige planter eller lignende, som nemmere

bidrager til en sund udvikling af danske økosystemer.

• Økologisk spisemærke i alle kommunale kantiner, børneinstitutioner, skoler og plejehjem

• Nej til flaskevand – overalt i kommunale bygninger

• Vådområder med offentlig adgang som en del af kommunens klimatilpasningsplan

• Alle kommunale køretøjer, skal løbede overgå til el. Vindmøller.

Del denne historie på: