DEBATTEN I FOLKEBLADET

Assens Kommune

Poul Poulsen, Gelstedvej 25, Rørup,  5560 Aarup, Formand Assens Radikale Venstre

Planstrategi, klima – ikke mere snak

Planstrategien blev vedtaget i december. Ved byrådets lange debat fyldte især to emner, nemlig begrebet hovedby og ikke mindst klima. Klimadebatten havde udgangspunkt i en skitsetegning og betydningen heraf. Tegningen havde politikerne bestilt hos administrationen, blev det sagt. Tegningen er derfor ikke tilfældig, og ligner da også tidligere grundigt udarbejdede materialer.

Det må derfor undre, at klima ikke var et debattema ved borgermødet i oktober. På byrådsmødet blev vigtigheden af borgerinddragelse ift. klima ellers nævnt mange gange. Det er så åbenbart ikke endnu! Vi har ellers ventet siden den store debat for 10-12år siden!

Derfor er det nu særdeles påtrængende. Administrationen understreger det da også i forbindelse med opgørelse af klimaindsatser i september `23. I klimaplanen er CO2-udledningen i Assens kommune som geografisk enhed estimeret til knap 700.000 tons i 1990. Målet er 70%-reduktion i 2030, det vil sige 490.000 tons. 

Ved udgangen af 2021 er der sparet ca. 240.000t CO2. Vi er knap halvvejs, og regeringen har endog skærpet målene. 

I klimaplanen er også nævnt elproduktion og elforbrug i Assens. Der produceres i runde tal ca. det halve af, hvad vi forbruger, og gabet øges i årene fremover. Det vil være et godt udgangspunkt for debat om VE-anlæg og CO2-reduktion.

Der sker gode ting i Assens, eksempelvis reducerede solcelleparken i Ebberup CO2 med 4700t. Der skal dog langt mere til. Politikerne skal og må gå foran i stedet for igen at træde baglæns. 

Radikale Venstre foreslår, at byrådet sætter et mål for elproduktion lokalt i forhold til forbrug. Omsæt til antal VE-anlæg, antal solceller og vindmøller. Inviter borgerne til debat om, hvorledes dette skal-mål nås i fællesskab. De fleste borgere har forstået klima-alvoren.

Ros til social-og ældreområdet i Assens kommune

Vi er stolte over indsatsen fra ansatte, ledere og samarbejdspartnere!

Ros til social-og ældreområdet i Assens kommune, vi er stolte over indsatsen fra ansatte, ledere og samarbejdspartnere

Når man har været med i politik i mange år og prøvet økonomiske op- og nedture med besparelser, fyringsrunder og stor ustabilitet (især 2018 var et hårdt år), er det nok på sin plads at fortælle lidt om, hvad der sker på social- og ældreområdet, fordi området berører rigtig mange mennesker i vores kommune, men også fordi mange ting tydelig vist går godt.  Der er ofte mange negative bemærkninger, som overskygger de mange gode ting, som sker på området. Meget kan gå galt i en travl hverdag, hvor man arbejder med borgere med små og store udfordringer. Et arbejde, som omhandler mennesker, og et arbejde, som kræver meget, netop på grund af uforudsigeligheden i arbejdet med mennesker.

Assens Kommune er ikke en af de rigeste kommuner, så det kræver noget af alle at fastholde budgetter og stabilitet; stabilitet er måske det vigtigste for en kommune, så der ikke bliver store besparelser og utryghed.  Derfor må man godt blive glad og stolt over de mange nye indsatser, som områdets ansatte og ledere har sat i gang de forløbne år. I flæng kan nævnes:

Spirejob ordning

Hvor unge afprøver arbejdet på plejehjem

Morgendagens 

hjemmepleje

Med visitator og sygeplejersker i plejegrupperne, så kommunikationen foregår tæt på borgeren. Et paradigmeskift og en proces, som er i gang, hvor der arbejdes med mindre kontrol og selvbestemmelse i opgaverne.

Demensområdet

Et fantastisk arbejde udført af Demensteamet i Assens, hvor stort fokus er kommet på området med bl.a. cafeer, demensuge og meget andet for den demente og de pårørende.  

https://www.assens.dk/borger/sundhed-og-omsorg/borgere-med-demens 

Eksemplet på investeringer er Center for Rehabilitering og Akutpleje, hvor ansatte har haft stor indflydelse på husets indretning, fordi de ansatte ved, hvordan et hus skal indrettes for at være funktionelt i hverdagen. Man kan også kaste et blik på adskillige avisartikler og reportager på tv2fyn, hvor Assens kommune bliver positivt omtalt.

Vi kunne ønske, at mange flere ville følge med i arbejdet på Social- og ældreområdet, fordi man her kan se de mange positive ting, men også løsningsforslag til de mange udfordringer, som vil komme fremadrettet: 

Dagsordenen fra den 9. januar til Social-og Ældreudvalget under pkt. 5 og 7.

Her kan man se resultatet af det årlige tilsyn foretaget af tilsynsmyndigheden, Socialtilsyn Syd. Her scorer Assens Kommune helt i top på flere parametre og samlet set klart over middel; flot klaret af medarbejdere på vores plejehjem, botilbud og hjemmepleje.

Fremtiden byder på mange udfordringer, ikke mindst på rekrutteringsområdet. 

Vi glade for at have en organisation, hvor man nytænker, tør anvende teknologi og tør prøve nyt og give frihed og ansvar til de ansatte; hvor borgeren er i centrum. 

Vi er meget glade for samarbejdet med Handicap- og Ældrerådet, ansatte, ledere, Røde Kors, frivillige og ikke mindst de øvrige medlemmer af Social-og Ældreudvalget, for uden et nytænkende og konstruktivt samarbejde ville det være umuligt at løse opgaverne med større og større kompleksitet og flere ældre borgere.

Knud Søby, Tine Grau Poulsen og Rie Nielsen (alle V)

Medlemmer af Social-og Ældreudvalget i Assens Kommune

Del denne historie på: