Borgmesteren ønsker godt nytår

Assens Kommune

Søren Steen Andersen, Borgmester, Assens 

Nok et år er gået – og snart også 500…

2023 er ved at gå på hæld og et nyt, friskt år tages snart i brug. Vi bevæger os hastigt derhen, at et århundrede der lige før var nyt, snart er kvart gået. Men inden da tager vi 2024 i brug. Et år som til gengæld varsler, at hele fem århundreder er gået siden Assens fik sine købstadsrettigheder. Noget, vi fejrer i løbet at det kommende år, som på den måde bliver lidt af et fest-år.

Vores medarbejdere i kommunen skal have en stor cadeau for alle de opgaver, de løser i hverdagen – det skorter jo ikke på forventningerne hertil fra hverken borgeren – som vi jo er her for – eller fra Folketinget. Det er jo i virkeligheden en tillidserklæring, som vi tager positivt op. I det daglige kommer der på en uge tusindvis af henvendelser om rigtig mange ting, som skal klares. De daglige opgaver løses i alle hjørner af kommunen vores ca. 3.000 medarbejdere indenfor de forskellige faggrupper. Tak også for det gode samarbejde til vores HovedMedudvalg og organisationerne og for alle de tusindvis af opgaver, der er blevet arbejdet med i løbet af 2023.

I de årlige finanslovsaftaler i Folketinget såvel som i de årlige økonomiaftaler mellem Finansministeriet og de danske kommuner italesættes samtidens udfordringer i samfundet. Aftalerne er sommetider til hjælp for den enkelte kommune, andre gange rammer de skævt og vrider vores rammevilkår skæve. Disse udfordringer adresseres også på lokalt plan i vores årlige budgetaftaler, som hele byrådet står bag. Noget, som får ekstra opmærksomhed i vores fagudvalg og byråd, er f. eks. udfordringen med at vi har får mange unge under 30 år, der hverken har arbejde eller uddannelse. Her har vi en lokal udfordring i Assens Kommune. Til gengæld ligger vi i den danske top-10 mht. andelen af unge, der efter grundskolen vælger en erhvervsrettet uddannelse. Vores lokale uddannelsesinstitutioner og virksomheder klarer sig rigtig godt – og den kombination plus en fagligt rettet opmærksomhed og handling på området gør, at vi kan løse opgaven. Sammen. Trivsel i Folkeskolen er også et tema i budgetaftalen, som er vigtigt. Et generelt problem i de kommende år vil desværre nok også være alle de vildt aggressive euforiserende stoffer, der vælter ind over landet i form af opioider, som er alt for nemt tilgængeligt. Det bliver en stor opgave for forældre, politi og kommuner i de kommende år. Også her.

I vores hjemmepleje er vi også på vej igennem en god omorganisering med flere og mindre teams, visitering flyttes ud i hjemmeplejen, “minuttyranni” mindskes og medarbejderne inddrages mere. Vi byder bredt set velkommen til nye medarbejdere og har heldigvis også mange erfarne – det er ikke sjældent, at vi f. eks. har 40 års-jubilarer blandt alle vores medarbejdere.

Ofte bydes vi og vores faglige medarbejdere ind i forskellige specialiserede projekter og forløb, ligesom vi også inviteres over i ministerierne, hvor de vil høre om vores arbejde i kommunen. Senest var det Miljøministeriet, der kaldte.

Købstaden Assens undergår en transformation i disse år, ligesom andre dele af kommunen også gør. Vi har fået åbnet Kulturkajen, som er en af brikkerne i det store puslespil i en sammenhængende (midt-)byudvikling i en by, som organisationen “Arkitektoprør” har givet fem ud af seks stjerner for sin autenticitet. Og lige netop dét er, hvad der gør en gammel by attraktiv i et moderne liv. Videre henad havnearealerne ser vi i de kommende år nye eksempler på forandringerne. Noget som tilsammen vil skabe en del mere aktivitet og menneskers søgen hertil. Campingpladsen kører i højgear og vil tegne sig for +80.000 årlige overnatninger, ligesom det kommende kyst- & lystfiskercenter vil formidle den danske marine natur for mange tusind gæster tillige med. Og mere kommer til.

Den nyudvidede motorvej, kommunens investeringer og den generelle udvikling ved afkørsel 55 / Aarup i Grønnemose gør sit til en rivende udvikling dér. Virksomheden FTZ’s byggeri rejser sig nu i landskabet og vil tage imod 250-300 medarbejdere, når det står færdigt med sine 380 meter(!) bygningsfacade ud mod E20 Vestfynske Motorvej. Assens Kommune har tillige med erhvervet 250.000 kvm erhvervsjord i samme lokalområde, og der vil blive etableret både rundkørsel og lyskryds i samme ombæring. Helt nyvedtagne lokalplaner for Grønnemose åbner nu for endnu flere restauranter, boksbutikker, dagligvarebutikker, ladestationer og servicestationer. Et kig på f. eks. Miljø-, Teknik- & Planudvalgets dagsordner vidner om overordentlig travlhed med planlægning af faciliteter rundt omkring i kommunen.  

Nye kommunale byggegrunde står nu klar i Aarup, Tommerup og Haarby, ligesom private byggegrunde føjer sig til i Skalbjerg og Tommerup St. Andre steder er der også konkrete planer igang.

Klima- og miljø adresseres med historisk store investeringer, som aldrig er set før i hele egnens historie. Der investeres i disse år over 1,5 mia. i fjernvarme og  spildevandshåndtering. Udvidelse af fjernvarme fra Assens over byerne mod nord til Aarup, fra Haarby mod Flemløse, samt udvidelser og nyanlæg i Vissenbjerg, Tommerup St., Skallebølle, m. fl. byer. Spildevandsoverløb ud i den sårbare natur hærger i hele landet, men det får vi bugt med her på egnen med klimasøer, kloakseparering, nyt højteknologisk renseanlæg (som vi åbnede i januar) og mere til. Og undskyld med det samme: Vi får de kommende år fortsat en masse opgravninger af veje, som efterfølgende skal retableres. Det sker i to tempi: først et klaplag lige efter entreprenørarbejdet, og året efter det endelige, “glatte lag” asfalt. Det bliver bulet og mudret, men det tjener et højere formål, som vi godt kan være stolte af. Til gavn for både klima og miljø. Det er besværlighederne værd.

Men det handler ikke alene om erhverv og byggeri. Naturen er også et kæmpe aktiv for os. Vi er storleverandører af nyudlæg til lavbundsområder, skovrejsninger og vådområder her på egnen. Store arealer omlægges, lægges våde og vil i de kommende år tilbageholde tonsvis af både kvælstof og CO2, ligesom der vil opstå nye naturområder til glæde for både dyre- og planteliv. I foråret åbner 30 hektar ved Strandby / Haarby, hvor alle disse hensyn samtænkes og gives et rekreativt snit med boardwalks, shelters og vandrestier. Den slags kommer der meget mere af – og en stor tak skal lyde til alle parter i disse projekter.

Vi kan løse opgaverne sammen. Og det giver mig en tro på, at vi også fremover løser både store og små opgaver godt. Vores lokale folkelige foreninger og kulturliv knokler virkeligt flot på, ligesom vores lokale virksomheder gør det godt og byder flot ind  med ressourcer på alle måder. En tak skal lyde for alt det, som både den enkelte borger, organisationer og virksomheder gør i hverdagen. 

Ikke mindst en tak til mine byrådskolleger, som alle viser viljen til, at vi får løst de vigtige opgaver i fællesskab – og med blik for udvikling af kommunen. Tak også til vores fynske folketingsmedlemmer, som vi har megen kontakt med i stort og småt.

Du og dine ønskes en rigtig glædelig jul og et godt nytår i en verden, der forhåbentlig bliver bare en kende mere rolig i det nye år.

 

Del denne historie på: